Mar 27, 2017

Washiindoon bana'anish

Dii jih eiya t'aala' jih nida'anish. Ya'at'eehgo ninaadashiilnish. Dine biwashiindoon bana'anishgo ya'at'eeh. Eibik'ehgo eiya dii Tribal Employee wolye. Tribe ya nidaalnish. Dikwii sha' tribe banidaalnish?

No comments: