Feb 2, 2017

Dine Ch'ikeeh doo No DAPL

Diiga' eiya Dine Ch'ikeeh nileedei' Dine saanii anoolnin doo hadit'eego naalkidgo ayiilaala.  Chidi bitoo' ba'aditseehgo nilei Anaalani Halgai Hoteeldi baa saadhwolo yik'iji' niliigo ayiilaala.